ZNAJDŹ PRODUKT

Regulacje prawne

Prosimy upewnić się, że odwiedzili Państwo stronę internetową odpowiednią dla danego kraju/regionu. Nasze produkty i rozwiązania są dostępne w wielu krajach, natomiast strona internetowa zawiera informacje o produktach, które mogą różnić się w zależności od kraju. Asortyment i dane produktów znajdujące się na stronie internetowej poszczególnego kraju są przeznaczone do użytku TYLKO w danym kraju, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Dokumenty dostępne na stronie

Dokumenty dostępne na niniejszej witrynie internetowej

Zezwala się na wykorzystywanie dokumentów (takich jak: raport roczny, raport środowiskowy, publikacje prasowe, arkusze danych itp.) opublikowanych na niniejszej witrynie internetowej, pod warunkiem, że:

 • na wszystkich dokumentach umieszczona zostanie poniższa nota dotycząca praw autorskich, 
 • dokumenty opublikowane na niniejszej witrynie internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku niekomercyjnego, nie będą kopiowane bądź publikowane na jakimkolwiek komputerze sieciowym, ani rozpowszechniane za pośrednictwem jakichkolwiek mediów oraz 
 • do żadnego z tych dokumentów nie będą wprowadzane zmiany. Ich wykorzystywanie w jakimkolwiek innym celu jest stanowczo zabronione i może skutkować nałożeniem surowych kar cywilnych oraz sankcji przewidzianych przez prawo karne.


Zezwolenie na użytkowanie w/w dokumentów nie obejmuje projektu lub układu witryny Rockfon lub innych witryn internetowych będących w posiadaniu lub znajdujących się pod kontrolą firmy ROCKWOOL International A/S. Elementy witryn internetowych firmy ROCKWOOL International A/S są prawnie chronione i nie można ich kopiować ani powielać w całości lub części. Znaków firmowych, elementów graficznych ani ilustracji umieszczonych na witrynie internetowej firmy Rockfon nie można kopiować ani przesyłać osobom trzecim bez wyraźnego zezwolenia firmy Rockfon Sp. z o.o.

ROCKWOOL International A/S  nie gwarantuje przydatności informacji zawartych w dokumentach i związanych z nimi elementach graficznych, a opublikowanych na niniejszej witrynie internetowej do jakiegokolwiek celu. Każdy dokument i związany z nim element graficzny publikowany jest zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Firma Rockfon Sp. z o.o. nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na przydatność i użyteczność publikowanych materiałów i jakakolwiek jej odpowiedzialność z tego tytułu jest wyłączona. Rockfon Sp. z o.o. i/lub ROCKWOOL International A/S nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstaną w wyniku utraty możliwości korzystania z wyrobów lub danych. Rockfon Sp. z o.o. i/lub ROCKWOOL International A/S nie ponoszą także odpowiedzialności za szkody, jakie może ponieść użytkownik na skutek wytoczenia przeciwko niemu przez osobę trzecią powództwa w związku z wykorzystaniem informacji, dokumentów i innych materiałów zamieszczonych na witrynie. Rockfon Sp. z o.o. i/lub ROCKWOOL International A/S nie są stroną takiego sporu i nie będą w nim uczestniczyły.

Opublikowane na niniejszej witrynie internetowej dokumenty i związane z nimi elementy graficzne mogą zawierać nieścisłości natury technicznej bądź błędy typograficzne.

NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH

Copyright © ROCKWOOL International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Dania. Wszelkie prawa zastrzeżone"

  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order