Oświadczenie o polityce prywatności

Rockfon ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. („ROCKWOOL”) zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników korzystających z internetu.

W tym celu ROCKWOOL wdrożył zestaw wiążących reguł korporacyjnych („WRK”), wprowadzających globalne standardy wymagań dotyczących ochrony danych osobowych, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie podmioty grupy ROCKWOOL. 

Jeżeli użytkownik przekaże firmie ROCKWOOL dane osobowe poprzez witrynę www.rockfon.pl („Witryna”), firma ROCKWOLL będzie je traktować całkowicie zgodnie z zasadami określonymi w WRK oraz krajowymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przyjętymi przez firmę ROCKWOOL International A/S w ramach niniejszego Oświadczenia.

1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zapewnia ramy zapewniające prawidłowe przetwarzanie danych osobowych. ROCKWOOL bezwzględnie zapewnia, że dane osobowe będą:

 • Przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób transparentny
 • Prawidłowe, stosowne i nienadmierne
 • Ścisłe i aktualne – nieścisłe lub niekompletne dane osobowe zostaną skorygowane bądź usunięte lub dalsze przetwarzanie zostanie zawieszone
 • Utrzymywane jedynie przez niezbędny okres
 • Przetwarzane tylko w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu i przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem, dla którego są gromadzone
 • Chronione

2. Rodzaje danych osobowych

Dane osobowe użytkownika będziemy zbierać i przetwarzać na wiele sposobów, gdy użytkownik będzie kontaktować się z nami za pośrednictwem różnych kanałów, w tym naszej Witryny, np. w dziale ROCKWOOL Kariera.

Przetwarzanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do świadczenia żądanych usług, natomiast inne dane użytkownik może podać nam dobrowolnie. Będziemy każdorazowo informować o tym, które dane osobowe są niezbędne, np. za pomocą gwiazdki (*) oraz o konsekwencjach odmowy podania nam takich danych, co może m.in. oznaczać, że nie będziemy w stanie (w pełni) spełnić żądania użytkownika. 

Zbierane przez nas dane osobowe można ogólnie podzielić na dwie, następujące kategorie:

 • Dane kontaktowe, takie jak nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, tytuł, miejsce pracy itp.
 • Informacje podawane podczas wypełniania internetowych formularzy kontaktowych
 • Informacje profilowe, podawane ewentualnie podczas tworzenia profilu lub konta, zawierające nazwę użytkownika i zaszyfrowane hasło
 • Informacje dotyczące użytkownika, np. dane techniczne odnoszące się do użytkowania oraz przeglądania, zawierające adresy IP, z których odwiedzane były nasze witryny lub aplikacje, a także strony zewnętrzne – patrz punkt 5 poniżej
 • W celach rekrutacyjnych na stronie ROCKWOOL Kariera wymagane jest podanie następujących danych
  • Umiejętności, wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  • Wyniki procesów oceniających w trakcie procesu rekrutacji
  • Wiek i płeć

   Na początkowych etapach rekrutacji nie gromadzimy i nie przetwarzamy danych takich jak rasa, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania filozoficzne i religijne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne/biometryczne, orientacja seksualna i stan zdrowia. Możemy jednak potrzebować specyficznych danych osobowych lub informacji dotyczących karalności na dalszych etapach rekrutacji, o ile wymagają tego lokalne przepisy rekrutacyjne.

3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe użytkownika

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy wyłącznie w celach zgodnych z prawem i co do zasady przetwarzamy je wówczas gdy:

 • Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, lub
 • Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, lub
 • Przetwarzanie jest konieczne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi nas wymogami prawnymi, lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zgodnych z prawem interesów naszych lub strony trzeciej, a jednocześnie nie jest ono uważane za szkodliwe dla użytkownika, a chodzi tu o nasze interesy związane z opracowywaniem, oceną, marketingiem i sprzedażą naszych produktów i usług, realizowaniem, rozwijaniem i utrzymywaniem relacji biznesowych z naszymi klientami, dostawcami i innych relacji biznesowych, np. segmentacji klientów czy przygotowywania analiz i statystyk.

Przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika służy następującym celom:

 • Umożliwienie korzystania z naszej witryny, naszych usług i produktów.
 • Kontaktowanie się z użytkownikami  w ramach standardowych relacji z klientami.
 • Wysyłanie biuletynów i innych materiałów marketingowych, w tym także ankiet, o ile użytkownik wyraził takie żądanie.
 • Ogólne zapewnianie obsługi i wsparcia klientów.
 • Zdobywanie wiedzy o poglądach, ocenie i sposobach użytkowania przez naszych klientów naszych rozmaitych usług, w tym stron internetowych i aplikacji, w celu ich ewaluacji i doskonalenia.
 • Tworzenie i rozwijanie nowych kierunków działalności biznesowej.
 • Rekrutacja na wolne stanowiska pracy.
 • Tworzenie baz kandydatów do potencjalnych przyszłych rekrutacji.
 • Tworzenie baz aplikacji do potencjalnych przyszłych rekrutacji
 • Umożliwianie osobom zewnętrznym dołączenia do grona kandydatów potencjalnych lub do Grupy Kandydatów.
 • Realizacja wszelkich obowiązujących przepisów prawnych.

4. Zgoda „opt-in”

Witryna pozwala użytkownikom na wyrażenie zgody typu „opt-in”, co oznacza możliwość decyzji co do otrzymywania biuletynów, ofert specjalnych i innych informacji o nowych funkcjach, zdarzeniach i usługach. Propozycje marketingowe zostaną użytkownikowi opisane przed zebraniem danych a zgoda użytkownika będzie wymagana przez wysłaniem mu jakichkolwiek materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu wypisania się za danej listy mailingowej i rezygnacji z otrzymywania przyszłych informacji na dany temat należy kliknąć przycisk „Rezygnacja z subskrypcji”, znajdujący się w końcowej części odnośnej wiadomości elektronicznej. 

5. Pliki cookies (ciasteczka)

Nasza Witryna używa plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: Cookie Declaration.

6. Grupa ROCKWOOL

Dane osobowe użytkowników mogą być podlegać międzynarodowym transferom w ramach Grupy ROCKWOOL zgodnie z celami, dla których zostały pozyskane, o ile nie podlega to ograniczeniom prawnym.

W odniesieniu do podmiotów Grupy ROCKWOLL działających w krajach poza UE/EOG, nieuznawanych za bezpieczne kraje trzecie (tj. niezapewniających odpowiedniego poziomu ochrony danych), podstawę prawną takiego transferu danych użytkowników stanowią WRK Grupy ROCKWOOL.

Schemat struktury organizacyjnej Grupy ROCKWOOL dostępny jest tutaj

7. Ujawnianie, transfer i udostępniania danych osobowych stronom trzecim

Ujawnianie i przekazywanie przez nas danych osobowych stronom trzecim (podmiotom spoza Grupy ROCKWOOL) ograniczone jest do minimum i warunkowane jest istnieniem odpowiedniego stopnia ochrony danych. Ujawnienie bądź udostępnienie danych osobowych stronie trzeciej możliwe jest w następujących sytuacjach:

 • Strona trzecia świadczy usługi na naszą rzecz, np. hosting, wsparcie IT, usługi marketingowe, administracyjne itp. Tego rodzaju strony trzecie uprawnione są jedynie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z instrukcjami i na podstawie pisemnej umowy dotyczącej przetwarzania danych.
 • Konieczność ustanowienia, egzekucji bądź obrony naszych praw.
 • Osoba, której dotyczą dane osobowe, wyraziła uprzednią zgodę na ich udostępnienie stronie trzeciej.
 • O ile dojdzie do fuzji, sprzedaży, stworzenia joint-venture, cesji, przeniesienia lub innego rodzaju zbycia części bądź całości aktywów czy akcji ROCKWOOL (w tym bez ograniczeń w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym).
 • Jak opisano w polityce cookies, patrz sekcja 5 powyżej.

Jeżeli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju spoza UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, dane osobowe zostaną przekazane takiemu odbiorcy wyłącznie na podstawie pisemnej umowy przekazania danych opartej na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.

8. Zgoda użytkownika

Jak stwierdzono powyżej, niektóre z naszych działań w zakresie przetwarzania danych wymagają zgody użytkownika. W takim wypadku użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, o ile i w takim zakresie, w jakim ich dalsze przetwarzanie lub przechowywanie nie jest dozwolone lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych lub innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami. 

Należy zwrócić uwagę, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na fakt zgodności z prawem operacji przetwarzania danych osobowych, jakie miały miejsce do czasu cofnięcia zgody. Ponadto, skutkiem cofnięcia zgody może być sytuacja, w której nie będziemy w stanie spełnić żądań użytkownika lub dostarczyć mu naszych usług.

9. Bezpieczeństwo

ROCKWOOL zobowiązuje się do wprowadzenia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, a Witryna zawiera środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem i zmianą danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą.

10. Prawa użytkownika 

Użytkownik ma prawo dostępu do przetwarzanych przez nas swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych ustawowych wyjątków. Co więcej, użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu i dalszemu przetwarzaniu swoich danych osobowych oraz ma prawo do poprawiania swoich danych osobowych w razie konieczności. Może także zażądać od nas ograniczenia zakresu przetwarzania danych.

Na każde żądanie użytkownika wykreślimy lub poprawimy wszelkie dane, które są nieścisłe lub nieaktualne.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać wykreślenia danych podanych na stronie ROCKWOOL Kariera. Informacje będą jednak przechowywane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Dane zostaną oczyszczone w oparciu o lokalne reguły czyszczenia skonfigurowane w systemie. Okres przechowywania wynosi 6 miesięcy, chyba że lokalne wymogi prawne określają dłuższy lub krótszy obowiązkowy okres przechowywania.

Dane osobowe użytkownika będziemy usuwać bez zbędnej zwłoki, chyba że będziemy mieli podstawę prawną do kontynuowania przetwarzania, np. przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego lub konieczne do wykonania zawartej z użytkownikiem umowy.  

W celu skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z nami, patrz sekcja 13.

W takim przypadku będziemy prosić o podanie nam odpowiednich informacji, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, abyśmy mogli zidentyfikować użytkownika i odpowiednio zająć się sprawą. Odpowiemy na żądanie najszybciej, jak to będzie możliwe, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo złożenia skargi do lokalnej agencji ochrony danych osobowych.

11. Zażalenia

Jeśli użytkownik ma zażalenia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ROCKWOOL, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie, patrz punkt 13.

Przeanalizujemy i ocenimy zażalenie użytkownika. W razie potrzeby możemy skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dalszych informacji. W każdym przypadku potwierdzimy otrzymanie zażalenia lub zarzutu w ciągu 5 dni roboczych. 

Staramy się rozpatrzyć każde zażalenie lub zarzut w ciągu jednego miesiąca.  Jeśli nie będzie możliwe podjęcie decyzji w terminie jednego miesiąca, poinformujemy użytkownika o przyczynach opóźnienia oraz o czasie, w którym można oczekiwać podjęcia decyzji (maksymalnie 6 miesięcy).

W dowolnym momencie, przed, w trakcie lub po procesie reklamacyjnym opisanym powyżej, użytkownik może również złożyć zażalenie w lokalnej agencji ochrony danych lub w innym odpowiednim sądzie bądź instytucji. 

12. Odnośniki do innych witryn itp.

Nasza witryna może zawierać odnośniki do innych witryn bądź zintegrowanych serwisów internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych innych firm (strony internetowe osób trzecich) ani za praktyki takich firm dotyczące gromadzenia danych osobowych. Odwiedzając strony internetowe osób trzecich, należy zapoznać się z polityką właścicieli dotyczącą ochrony danych osobowych i innych stosownych zasad.

13. Dane kontaktowe

Prosimy o kontakt z nami w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących  przetwarzania danych osobowych użytkownika bądź niniejszego Oświadczenia:

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
2640 Hedehusene
Dania

Dział Prawny Grupy
Email: dataprotection@rockwool.com