Uwaga prawna

Cała zawartość strony internetowej jest własnością ROCKWOOL International A/S i jest chroniona prawem autorskim. Zezwolenie na wykorzystywanie dokumentów (takich jak sprawozdanie roczne, raport środowiskowy, komunikaty prasowe, arkusze danych itp.) ze strony internetowej jest udzielane pod warunkiem, że (1) informacja o prawach autorskich ROCKWOOL International A/S pojawi się we wszystkich wykonanych kopiach, (2) wykorzystanie takich dokumentów ze strony internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny i niekomercyjny i nie będą one kopiowane ani publikowane na żadnym komputerze sieciowym ani rozpowszechniane w dowolnych mediach, oraz (3) nie zostaną wprowadzone żadne zmiany do jakichkolwiek dokumentów. Użycie dokumentów do innych celów jest surowo wzbronione i może skutkować poważnymi sankcjami cywilnymi i karnymi.

Projekt i układ strony internetowej jest własnością ROCKWOOL International A/S. Zezwolenie na korzystanie z wyżej wymienionych dokumentów nie obejmuje projektu ani układu tej strony internetowej ani żadnej innej strony internetowej będącej własnością lub kontrolowanej przez ROCKWOOL International A/S („Strony internetowe ROCKWOOL”). Nie wolno kopiować ani naśladować projektu i układu stron internetowych ROCKWOOL w całości ani w części. Żadne logo, grafiki ani obrazy pochodzące ze stron internetowych ROCKWOOL nie mogą być kopiowane lub retransmitowane bez wyraźnej zgody ROCKWOOL International A/S.

ROCKWOOL International A/S nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji zawartych w dokumentach i związanych z nimi grafikach publikowanych na stronie internetowej oraz za ich przydatność do dowolnych celów. Wszystkie takie dokumenty i związane z nimi grafiki są dostarczane w zastanej postaci i w zakresie dozwolonym przez prawo, bez jakiejkolwiek gwarancji. Mimo że niniejsza informacja prawna nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności ROCKWOOL International A/S za podanie nieprawdziwych informacji, śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem, ROCKWOOL International A/S w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe lub jakiekolwiek inne szkody wynikające z utraty możliwości korzystania, utraty danych lub zysków, czy to w wyniku działania umownego, zaniedbania lub innego działania, wynikającego z lub związanego z wykorzystaniem informacji dostępnych na stronie internetowej.

Dokumenty i związane z nimi grafiki publikowane na stronie internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. ROCKWOOL International A/S stara się utrzymywać stronę w jak najlepszym stanie, ale nie możemy zagwarantować, że strona internetowa lub oferowane przez nas usługi będą zawsze dostępne lub będą wolne od błędów. Mimo że używamy oprogramowania antywirusowego do ochrony zawartości strony internetowej przed znanymi wirusami, ROCKWOOL International A/S nie może zagwarantować, że materiały i pliki pobrane ze strony internetowej są wolne od złośliwego kodu. Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie środków ostrożności mających na celu zabezpieczenie własnego systemu komputerowego przed wirusami. W zakresie dozwolonym przez prawo, ROCKWOOL International A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędów na stronie internetowej lub za jej niedostępność.

Wszelkie hiperłącza wyświetlane na stronie internetowej służą wyłącznie wygodzie użytkownika. Jeśli użytkownik decyduje się na użycie takiego hiperłącza, opuszcza stronę internetową. ROCKWOOL International A/S nie kontroluje ani nie aprobuje zawartości innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z korzystania z hiperłączy przez użytkownika.

Znaki handlowe

ROCKWOOL Rockfon, Rockpanel, Grodan i Lapinus i/lub nazwy innych produktów, o których mowa w niniejszym dokumencie, są nazwami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ROCKWOOL International A/S i/lub podmiotów stowarzyszonych i nie mogą być wykorzystywane bez ich uprzedniej pisemnej zgody.